Walne Zebranie 2019

Łask, dnia 05.03.2019 r.

Plan pracy

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia

„WEHIKUŁ 4x4 ŁASK”

Łask 22.03.2019

Przywitanie.

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania .

2. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Walnego Zebrania .

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2014.

5. Sprawozdanie Gospodarza i Sprawozdanie Kronikarza Klubu.

6. Sprawozdanie finansowe.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

8. Wystąpienie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

9. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.

10. Zgłaszanie kandydatur na funkcję Prezesa.

11. Zgłaszanie kandydatur do zarządu.

12. Zgłaszanie kandydatur do komisji rewizyjnej.

13. Przerwa 15 min na przygotowanie kart do głosowania.

14. Wybory władz Stowarzyszenia poprzez głosowanie tajne:

a. Prezesa

b. Wiceprezesa (powołanego przez Prezesa)

c. pozostałych członków zarządu (Sekretarza, Skarbnika, Gospodarza, Kronikarza).

d. Komisji Rewizyjnej

15. Dyskusja nad nowym adresem siedziby klubu.

16. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.

17. Głosowanie jawne nad zmianą adresu i jednocześnie zmiana statutu pkt.2§2 rozdział 1 (dotyczy miejsca siedziby władz klubu).

18. Przerwa 15 min.

19. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.

20. Wytypowanie delegata oraz zastępcy do głosowania na wyborach do ZO PZM.

21. Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

22. Sprawy różne.

23. Zakończenie Zebrania.

 

Terminy imprez 2019

 

 

Kalendarz imprez na 2019r Stowarzyszenia WEHIKUŁ 4x4 ŁASK

 

 

17-19.05.2019r - Wiosenne Hasanie - amatorska impreza dla samochodów i quadów

(impreza zamknięta tylko dla klubowiczów) .

 

22.06.2019r - XIII Zlot Wehikuł 4x4 Łask - amatorska impreza dla samochodów i quadów

(wyjazd na Ukrainę).

 

sierpień 2019r - Wyjazd klubowy na festiwal Woodstock do strefy OFF-ROAD.

 

 

20-22.09.2019r - Jesienne Hasanie - amatorska impreza dla samochodów i quadów

(wyjazd Bieszczady i Ukraina).